Gosti

Pozivaćemo u goste osobe, kolege, eksperte za koje smo sigurni da će biti interesantni za Vas. Tu ćete naći intervjue sa njima,  njihove radove ili vesti o njihovim aktivnostima.

 Uživajte i predložite koga biste voleli da pozovemo u goste?

Naš prvi gost....

HDL Design House

LogoPreduzeće HDL Design House iz Beograda osnovano je 2002. godine i bavi se istraživanjem, razvojem i projektovanjem u oblasti mikroelektronike i informacionih tehnologija. U oblasti projektovanja i verifikacije SoC i ASIC kola HDL Design House učestvuje u razvoju nekoliko generacija vrhunskih proizvoda koji se  koriste u oblasti mobilne telefonije, OMAP, HDMI, DVB-T, računara, bežičnih sistema, memorija i mrežne opreme. HDL Design House razvija sopstvene proizvode iz oblasti IP cores i simulacionih modela koji se koriste u „System/Product Level“ simulacijama. Preduzeće sarađuje sa svetski poznatim kompanijama iz ove oblasti kao što su: NXP, Fujitsu, AMD, Infineon, CEVA, Cadence, Honeywell, Broadcom, Texas Instruments, Sensirion, uBlox, Siemens, Ericsson, Intel, i druge. Tokom 2010. i 2011. godine HDL Design House je završio strateške investicije i potpuno kompletirao skup vrhunskih softverskih alata (od kompanija Cadence i Magma) i druge potrebne opreme, tako da sada poseduje potpuni kapacitet projektovanja i verifikacije, kompleksnih digitalnih i analognih System-On-Chip (SoC) IC kola, kao i FPGA dizajna i to u najnaprednijim tehnologijama (TSMC/UMC  - 90nm, 65nm, 40nm i 28nm). HDL Design House posluje u skladu sa međunarodno priznatim standardima ISO 9001 za Sistem menadžmenta kvalitetom  i ISO 27001 za Sistem menadzmenta bezbednošću informacija.

Slika Dragan 2Menadžer kvaliteta Dragan Marković

 

Ko ste Vi i ko je HDL DH?

HDl Design House je jedno savremeno srpsko preduzeće koje svojim radom i razvojem pokazuje kako se, sa mnogo rada i znanja, može uspeti na današnjem svetskom tržištu i da nikada ne treba postaviti pitanje gde radite, već šta radite i kako radite. Njeni osnivači su, vođeni svojim znanjem, velikom posvećenošću i još većom spremnošću na težak rad i usavršavanje, došli zajedno sa svima nama tu gde jesmo. Počeli smo od male kancelarije sa 5 zaposlenih, a u ovom trenutku, zapošljavamo, preko 160 inženjera. Medju nama su i dva doktora nauka, nekoliko magistara, jedan PMP menadžer, u našem IT odeljenju su inženjeri koji imaju MS i CISCO sertifikate, četiri zaposlena imaju sertifikate Proverivača/ Vodećeg proverivača za različite menadžment sisteme. Pored Beograda, gde smo raspoređeni na dve lokacije, imamo razvojne centre u Ćupriji i Solunu. Za razliku od ogromnog broja preduzeća koje se bave razvojem softvera u Srbiji, HDL DH je od početka svoj fokus stavio na razvoj hardvera, i to ne bilo kakvog, već hardvera iz oblasti mikroelektronike, koja se danas smatra za okosnicu visokotehnoloskog razvoja. Naši jedini proizvodi su naša znanja koja su utkana u dizajn i verifikaciju velikog broja čipova ili njihovih komponenti. Praktično nema oblasti savremene elektronike u kojoj nismo radili, dizajnirali, verifikovali, od potrošačke elektronike (video i audio uređaja, računara, mobilnih telefona i sl.), preko telekomunikacija i medicinske elektronike do automobilske i avio industrije. Kao ilustraciju, navešću vam samo jedan primer. U najnoviju generaciju automobila nemačkog proivođača Audi, ugrađen je video kontroler, koji je u potpunosti dizajniran u HDL DH.

Svoju profesionalnu karijeru sam počeo kao inženjer tehnologije u našoj najvećoj fabrici za proizvodnju veštačkih đubriva. Radio sam u Službi istraživanja, a potom u proizvodnji, u pogonu za proizvodnju krečnog amonijum-nitrata, gde sam prešao put od inženjera proizvodnje do Rukovodioca proizvodnje. Sticajem okolnosti 2006.god. dolazim na mesto Predstavnika rukovodstva za kvalitet i bezbednost informacija u HDL Design House. Od tada počinje moj intenzivan rad na sistemima mendžmenta, ali sam pre svega fokusiran na oblast IT-a. Član sam komisije Instituta za standardizaciju Srbije, KS I224 Identifikacija, kartice, finansijske usluge i tehnike bezbednosti u IT. Bio sam učesnik u više od 20 projekata uspostavljanja različitih sistema menadžmenta (najviše ISMS i QMS) u organizacijama u Srbiji i Crnoj Gori. Kao proverivač, imam više od 30 ocenjivanja različitih sistema menadžmenta. Objavio sam 17 stručnih radova iz oblasti menadžmenta i optimizacije tehnoloskih procesa na domacim i medjunarodnim konferencijama. Jedan sam od devet članova IRCA iz Srbije.

Šta su glavne karakteristike sadašnjeg stanja i stepena menadžment sistema HDL DH.

U ovom trenutku, prolazimo kroz jedan veoma turbulentan period, koji je sa jedne strane uslovljen potrebom za prekomponovanjem QMS-a u skladu sa zahtevima nove verzije standarda ISO 9001:2015, a sa druge strane velikim organizacionim i kadrovskim promenama unutar samog HDL DH-a. Planiramo da sve izmene unutar Integrisanog sistema menadžmenta završimo do kraja naredne godine. Integrisani sistem menadžmenta pokazuje svoju efektivnost u punoj meri jer, realno govoreći, bez takvog sistema mi ne bi mogli da uspešno iznesemo ovakav rast i razvoj. Već dugi niz godina se bavimo rizicima (u skladu sa zahtevima ISMS-a), tako da nam razmišljanje na bazi rizika nije nepoznato. Kod nas važi pravilo da se prave male i stalne promene i unapređenja, tako da verujem da smo postavili dobre osnove za dalju nadogradnju i poboljšanja sistema. Ove godine smo inkorporirali nove procese u sistem, što je za posledicu imalo i promene u mapiranju procesa, raspodeli odgovornosti i ovlašćenja, dokumentaciji, merenjima i  analizama. Kada radite izmene takvog obima to je dobra prilika da se sistem menadžmenta prekomponuje, pojednostavi, učini efikasnijim. HDL DH je razvio svoj softverski alat za procenu rizika u skladu sa zahtevima ISMS, ali je sada proširen sa više modula  i predstavlja ozbiljnu platformu koja podržava mnoge druge funkcije unutar ISMS-a. Pokusavamo da što je moguće više automatizujemo sistem, kako bi povećali efikasnost i smanjili mogućnost grešaka.

Kako ste počeli?

 HDL Design House je jos 2006. godine uspostavio Integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i bezbednošću informacija. Kao i na svakom početku bilo je teško. Prvi standard za sertifikaciju ISMS-a je objavljen krajem 2005. god. (ISO/IEC 27001:2005) i mi smo za manje od godinu dana ušli u proces sertifikacije. Tada je samo nekoliko ljudi u Srbiji znalo kakav je značaj ovog standarda, kakvi su stvarni zahtevi i koje su sve dobrobiti njegove primene. Kada se tome doda, da eksterni konsultanti uopšte nisu razmeli naše procese i njihovu složenost, kao i naš tehnološki nivo, onda mozete razumeti stepen konfuzije koji je vladao. Pri tome moram reći da smo mi, do same sertifikacije, imali nekoliko vrlo ozbiljnih provera preko druge strane koje su nam davali za pravo da se upustimo u celu priču. Tu dolazimo do onog pitanja koliko su u stvari proverivači važni za razvoj sistema menadžmenta. Iz ove perspektive, smo sasvim svesni koliko smo tada imali manjkavosti, nedorečenosti i što je najvažnije nedostatka znanja, ali su proverivači prepoznali, pored svih formalnih i neformalnih neusaglašenosti,  našu želju da sistem menadžmenta zaživi i da smo spremni da učimo i da se menjamo. Počeli smo tako da su svi zaposleni, koji su imali ključne uloge u sistemu menadžmenta, poslati na eksterne obuke. Krenulo sa ozbiljnim analizama i planovima za poboljšanja, što je dovelo do toga da posle dve godine u potpunosti imamo redizajniran Integrisani sistem menadžmenta, koji je postavljen na drugačijim temeljima. Mi od prve nadzorne provere, pa sve do danas očekujemo od proverivača veliki broj neusaglašenosti, jer kroz otklanjanje tih neusaglašenosti vidimo kako sistem izgleda iz jednog drugog ugla, a to nam uvek pomogne da budemo kreativni, da menjamo i da se „igramo“ sa nasim sistemom. Iz moje perspektive to je uvek dobar trenutak da pokazete kreativnost i da realizujete neke teorijske postavke.

 Kako biste kratko opisali glavne prepreke u realizaciji Vaših razvojnih programa?

Mi smo u toku rešavanja jedne od glavnih prepreka za naš dalji razvoj, a to je pitanje adekvatnog poslovnog prostora. U toku naredne godine ćemo preći u naš poslovni objekat na Novom Beogradu koji će biti tako uređen da će ispunjavati sve zahteve za konfornim radom zaposlenih i ispunjavaće, na mnogo višem nivou sve standarde i naše zahteve za bezbednost informacija, počevši od server sobe pa sve do različitih sistema fizičkog obezbeđenja i sistema nadzora. Sa druge strane HDL DH se suočava sa hroničnim nedostatkom kadrova. Posla na svetskom tržištu ima i sve relevantne analize pokazuju da će ga biti sve više, ali mi zbog nedostatka kadra, ni približno nećemo moći da odgovorimo na ovu potražnju. Treća stvar koju bih naglasio je, da ako želite da održite kvalitet proizvoda i usluga  na visokom nivou, onda svi prateći elementi i funkcije moraju da budu na kvalitativno viskom nivou, od usluga nabavke opreme  i održavanja različite vrste pa sve do državne administracije. Radimo u  Srbiji, a ne u Švajcarskoj, lestvicu smo podigli visoko i sigurno je da uočavamo mnogo toga što bi moglo da se uradi bolje, lakše i brže.

A šta je to što biste istakli kao posebno značajno za ostvarenje razvojnih programa?

 Saradnja sa elektrotehničkim fakultetima u Srbiji i Grčkoj, a potom i novi pristup u sprovođenju treninga i obuka u samom HDL DH. Dugoročno moramo da obezbedimo veći broj novozaposlenih i da do kraja sprovedemo strukturnu reorganizaciju čime ćemo stvoriti preduslove za ostvarenje naših ciljeva. Ovo je druga godina kako smo srebrni sponzor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, postoji izvesna saradnja sa relevantnim katedrama, ali mislimo da ona može i mora da bude mnogo šira i svestranija na korist budućih inženjera, samog fakulteta i HDL-a kao poželjnog poslodovca. U toku je i realizacija opremanja jedne laboratorije na Elektronskom fakultetu u Nišu. Naša dugogodišnja saradnja sa najvećim proivođačima softverskih alata za dizajn i verifikaciju se sa uspehom nastavlja, što nam daje stratešku prednost u odnosu na konkurenciju. U tom pogledu smo bolje pozicionirani u odnosu na mnoge, čak i  veće kompanije.

Što se sistema menadžmenta tiče, predstoji nam da u toku naredne godine grčki deo HDL DH u potpunosti inkorporiramo u postojeći sistem. Grčka kancelarija već radi u skladu sa Politikama, procedurama i pravilima HDL DH-a, ali uvek imate neke specifičnosti, ako ništa drugo onda u zakonskoj regulativi, a to sve treba formalizovati kroz proces resertifikacije i proširenja područja primene IMS-a.

 Osnovne koristi od ovih programa?

U poluprovodničkoj industriji, u kojoj poslujemo, važi pravilo da je razvoj pitanje opstanka. Možemo reći da ovo pravilo važi za celokupno poslovno okruženje danas, ali u ovako intenzivnoj industrijskoj grani ono je još više izraženo.  Svi razvojni programi koje sam napomenuo, trebaju da stvore takvo okruženje koje će omogućiti u narednim godinama HDL DH-u stalan rast i razvoj u svim segmentima poslovanja: broj zaposlenih, obim proizvoda i usluga, ukupni prihod, ostvarena dobit i sl.  Podizanje internih treninga na viši nivo će nam omogućiti da povećamo našu kompetenciju, naročito u oblasti analognog dizajna, analog modelinga i dizajna u oblasti avio i auto industrije. To su sada oblasti sa najvećim rastom i svi ovi razvojni programi su ka njima i usmereni.

 Kako su se izmene menadžment standarda, odrazile na Vaše sertifikovane sisteme?

 HDL  Design House je pre dve godine svoj IMS uskladio sa zahtevima ISO 27001:2013, dok smo usklađivanje sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 uradili u toku ove godine. Bili smo upoznati sa svim fazama donošenja novih verzija standarda tako da smo na vreme preduzeli aktivnosti na prekomponovanju sistema menadžmenta. Za nas su ove izmene pravo osveženje, jer nam se čini da  su izmene standarda, dosta doprinele da se oslobodimo nekih formalizama (u dokumentaciji naročito), a sa druge strane nas naterale da sistematizujemo i prilagodimo neke aktivnosti koje smo i ranije sprovodili. Mislim da su naši zaposleni u mnogo većoj meri informisani i uključeni u realizaciju strategijskih ciljeva i  promena koje se u HDL DH sprovode, a koje su za nas od dugoročnog značaja. Uz odgovarajući trening, Integrisani sistem menadžmenta pokazuje svoju veću efektivnost. Ono o čemu su mnogi ljudi iz struke govorili, realno se i događa, izmene, pre svega u QMS-u, su takve da su sistemi mnogo više okrenuti realnom poslovanju i procesima unutar organizacija. Mislim da naš menadžment ima snažan alat, u obliku IMS-a, kojim može uspešnije da rukovodi preduzećem.

 Šta dalje, kakvi su planovi?

 HDL DH je organizaciono, tehnički i metodološki sazreo da uradi jedan komletan SoC i mislimo da ćemo to u bliskoj budućnosti i ostavariti. To bi značilo da preuzmemo u potpunosti  dizajn i verifikaciju jednog čipa i dovedemo ga do procesa fabrikacije. Time bismo otvoriti jedno novo poglavlje i potvrdili našu visoku poziciju na tržištu. Cela avio industrija počinje da se otvara prema manjim kompanijama i mislimo da u ovom segmentu, na osnovu realizacije dosadašnjih projekata, možemo da očekujemo nove projekte i saradnju sa velikim kompanijama. Ista situacija je i sa automobilskom industrijom, gde će veća potražnja za električnim automobilima,  kao i dalji razvoj koncepta autonomnih vozila usloviti veću potražnju za našim uslugama i specifičnim znanjima koje uključuju i rad po zahtevima usko specijalizovanih standarda. Mi smo u pogledu znanja i iskustva spremni za ovakve izazove. Nasi zaposleni su vrlo često bili među prvim učesnicima specijalizovanih obuka u Evropi i to nam daje stratešku prednost, koja će se u budućnosti višestruko valorizovati.

 Šta mislite da su glavni problemi u realizacije programa unapređenja kvaliteta usluga u IT grupaciji Srbije i kako bi se oni mogli rešiti.

Mislim da nam, na žalost, nivo znanja u celoj IT industriji opada. Velika potraznja za kadrovima je dovela do veće produkcije inženjerskog kadra, ali to nije praćeno i odgovarajućim kvalitetom. Navešću vam samo jedan poražavajući primer. Diplomirani inženjeri elektrotehnike, tokom pet godina studija,  nemaju ni nedelju dana predavanja o Unix (Linux) operativnom sistemu. Onda imamo apsurdnu situaciju da svaki naš novozaposleni ima uvodni Linux trening da bi uopšte mogao da radi na softverskim alatima za dizajn i verifikaciju. U ovom trenutku sve veće kompanije praktično imaju obuke kojima bi trebali da se bave naši fakulteti, a ne privreda. Mi smo već uspostavili saradnju sa nekoliko grčkih univerziteta, tako da mozemo da uporedimo programe i nivoe znanja. Iz te perspektive gledano, nemamo razloga za veliki optimizam. Kada pogledate IT grupaciju imate malobrojna strukovna udruženja i asocijacije. Bilo je nekih pokušaja ka širem okupljanju i organizovanju, ali tu struka nije u prvom planu.  Pogledajte samo nas koji se bavimo kvalitetom  ili bezbednošću informacija u IT-u. Prema poslednjim podacima, u Srbiji ima preko 165 sertifikovanih organizacija prema standardu ISO/IEC 27001:2015, a na Nedelji kvaliteta ili Svetskom danu kvaliteta imate predstavnike manje od 10 organizacija. Tu ima prostora za bolju medjusobnu komunikaciju, razmenu ideja, prikaze dobre prakse i mislim da na tome treba raditi. Ovaj Vaš pokušaj da okupite ljude od struke, sa novim i modernijim pristupom je jedan od načina kako neke stvari mogu da se pokrenu i na tome Vam iskreno čestitam.

Hvala i sve najbolje u daljem radu!.

 

 

 

Kontakt