5 Why

Svedoci smo svakodnevne pojave nepredvidivih problemi u radu timova ili odvijanju bilo kog procesa. Sasvim je jasno da su problemi, neusaglašenosti koje smo uočili, otkrili ili doživeli, samo simptomi dubljih problema. Trenutna i brza rešavanje problema (korekcije)  mogu biti prikladno rešenje, međutim, to ne osigurava vaš radni proces od ponavljajućih grešaka. Zbog toga se morate fokusirati na na pronalaženje uzroka i njegovo pravilno rešavanje. Tehnika 5 Zašto (5 why) je od jedna od najefikasnijih alata za analizu uzroka u okviru koncepta Lean menadžmenta. 

 

  5 Why vam može pomoći u ostvarivanju kontinulanog unapređenja na bilo kom nivou vaše organizacije. Evo nekoliko osnovnih koraka koje morate slediti.

  • Formirajte tim

Pokušajte sastaviti tim ljudi iz različitih organizacionih deova. Svaki predstavnik mora biti upoznat sa postupkom koji će biti istražen.

Formiranjem unakrsnog funkcionalnog tima, dobićete jedinstvene tačke gledišta oko pitanja koje razmatrate. Ovo će vam pomoći da prikupite dovoljno informacija za donošenje odluka o uzroku problema. Imajte na umu da to nije individualni zadatak i da ga treba izvršiti tim.

  • Definisanje problema

Raspravite problem sa timom i napravite jasnu izjavu, zajednički stav  o problemu. To će vam pomoći da definišete obim problema koji ćete istražiti.Ovo je važno jer istraživanje problema širokog opsega može biti dugotrajna a pogotovo ako su granice ne definisane i zamagljene, jasno se ne vide. Pokušajte biti što fviše okusirani kako biste na kraju pronašli efikasno rešenje.

  • Pitajte zašto

Utvrdite i ovlastite vođu tima. Vođa tima će postavljati pitanja i voditi računa  da tim bude fokusiran na pproblem. Odgovori trebaju biti zasnovani na činjenicama i stvarnim podacima, a ne na emocionalnim mišljenjima.

Vođa tima bi trebao pitati „Zašto“ onoliko puta koliko je potrebno dok tim nije u stanju da identifikuje osnovni uzrok početnog problema.

Savet 1. Ne pitajte previše zašto. Ako nastavite, možda ćete primati tonove nerazumnih predloga i žalbi, što nije svrha. Usredsredite se na pronalaženje uzroka problema.

Savet 2. Ponekad bi mogao postojati više uzroka. U tim slučajevima, analiza 5 Why će ličiti na matricu sa različitim granama. Ovo vam može čak pomoći da otkrijete i uklonite organizacione probleme koji imaju trajne negativne efekte na ukupan učinak organizacije.

  • Preduzmite akciju

Nakon što tim otkrije glavni uzrok, vreme je za preduzimanje korektivnih mera. Svi članovi treba da budu uključeni u diskusiju kako bi pronašli i primenili najbolje rešenje koje će sprečiti ponavljanje problema.

Kada se odluka donese, jedan od članova tima treba da bude odgovoran za primenu ispravnih akcija i posmatranje celog procesa.

Nakon određenog vremena, tim se treba ponovo sastati i proveriti da li su njihovi postupci zaista imali pozitivan uticaj. Ako ne, postupak treba ponoviti.

 Na kraju, slučaj treba dokumentovati i primenu podeliti i  proširiti u celoj organizaciji. Deljenje ovih informacija pružiće i olakšaće rešavanje različitih vrsta problema sa kojima se organizacija suočava i kako te probleme možete otkloniti.

Na kraju vam prikazujemo i modele formulara za primenu.

Model 1 

Powered by ITS

Kontakt